Ο Δήμος Πάργας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Ψυχολόγος
1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

Καταληκτική ημερομηνία: 20-03-2017

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
26843 60316