Connect with us

ΠΑΡΓΑ

Ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Πάργας σχετικά με ανακριβή δημοσιεύματα

1) Η κυριότητα του ιδιωτικού δάσους Βαλανιδορράχης είναι πλήρως κατοχυρωμένη και μάλιστα με πρόσφατη απόφαση του Αρείου πάγου που αφορά όχι την ιδιοκτησία που είναι αναμφισβήτητη αλλά την ακρίβεια της έκτασης που είναι 2.206 στρέμματα.
2) Η συγκεκριμένη ξύλευση του δάσους (τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει άλλες δύο εγκεκριμένες ξυλεύσεις) είναι παρέμβαση που προστατεύει το δάσος και το περιβάλλον. Αντίθετα καταστροφή αποτελούσαν οι κατά καιρούς καταπατήσεις με εκχερσώσεις και άλλες ανεξέλεγκτες εκμεταλλεύσεις για ίδιον όφελος από τους δράστες αυτών των παράνομων πράξεων.  Όλοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητες αποφάσεις και εχουν αποβληθεί από τους χώρους του ιδιωτικού δάσους. Φαίνεται πως αυτά τα συμφέροντα εκπροσωπούν, κατά την εκτίμηση μας, όσοι υποκινούν τις σημερινές άδικες και συκοφαντικές αντιδράσεις.
3) Πριν την παρούσα ξύλευση έχουν προηγηθεί: α) Διαχειριστική Δασοπονική Μελέτη β) Έκθεση Ελέγχου από τη Διεύθυνση Δασών Πρέβεζας γ) Έγκριση από την Επιθεώρηση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας. Επιπλέον υπάρχει ανάρτηση στη Διαύγεια (ΑΔΑ:Ω7ΝΒΟΡ1Γ-ΨΗΔ) και επίσημη ενημέρωση του Δήμου Πάργας ήδη από τις 17 Ιανουαρίου 2019.
Αχιλλέας Δημάκος – Μαρίνα Τζάκου – Θοδωρής Βουρεκάς, συνιδιοκτήτες και μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του ιδιωτικού δάσους Βαλανιδορράχης.
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
Ιωάννινα 03-12-2018
Αριθµ. Πρωτ.: 198002

Τµήµα:
Ταχ. ∆/νση
∆ασικό
:Μ. Κοτοπούλη 62
Τ.Κ. 45445
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
: Μ. Τσιατούρα
: 26510 88054
: 26510 88059
mtsiatoura@apdhp-dm.gov.gr
ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ∆ιανοµής
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
Email

ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆ιαχειριστικής Μελέτης του Ιδιωτικού ∆άσους Βαλανιδορράχης
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για τη ∆ιαχειριστική περίοδο
2018-2025 .
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ –∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 1 παραγρ. 2 του Νόµου 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «∆ιοίκηση,
Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 56 του
Ν4257/2014(ΦΕΚ 93 Α΄) και ισχύει σήµερα.
β. Των άρθρων 9 και 18 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α΄) «Κύρωση του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα, περί µεταβίβασης αρµοδιότητας των διοικητικών
οργάνων και εξουσιοδότησης προς υπογραφή.
γ. Του Ν.3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης–Πρόγραµµα Καλλικράτης» .
δ. Του Π.∆ 141/27-12-2010 «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-
∆υτικής Μακεδονίας».
ε .Του Π.∆ της 19-11-1928 « Περί διαχειρίσεως δασών ,κανονισµού κ.τ.λ» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ .Του Ν.∆. 86/69 “περί ∆ασικού κώδικα”.
η Του Ν. 998/79 “περί προστασίας των ∆ασών και ∆ασικών εν γένει εκτάσεων της
χώρας” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
2. Την αριθµ 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
/( Φ.Ε.Κ250/Υ.Ο ∆.∆./26-05-2017) µε την οποία διορίστηκε Συντονιστής της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας ο κ Μιχελάκης Βασίλειος
του Πολύκαρπου.
3.Την µε αριθµ.82395/1-06-2018 (ΦΕΚ2352/Β/20-06-2018) απόφαση τoυ Συντονιστή
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας “Μεταβίβαση

αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και
εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής
Μακεδονίας» στον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών & Αγροτικών
Υποθέσεων και στους Προϊστάµενους των Υπηρεσιών Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών &
Αγροτικών Υποθέσεων “.
4.Την έκθεση ελέγχου του ∆ασολόγου Αντώνη Κουριδάκη της ∆/νσης ∆ασών

Πρέβεζας.
5.Το αριθ 110877/18-07-2018 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Πρέβεζας όπου προτείνεται
η έγκριση της µελέτης .
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Εγκρίνουµε τη ∆ιαχειριστική Μελέτη του Ιδιωτικού ∆άσους Βαλανιδορράχης της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για τη ∆ιαχειριστική περίοδο 2018-2025 όπως
συντάχθηκε & ελέγχθηκε .
.
Μ.Ε.Σ.Α.∆.Η.-∆.Μ.
-Ο-
Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης
Τσουµάνης Αναστάσιος
∆ασολόγος
Πίνακας ∆ιανοµής
Υ 1.Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική Γραµµατεία Περιβάλλοντος
Γενική ∆/νση ∆ασών & ∆ασικού Περιβάλλοντος
∆/νση Προγραµµατισµού &∆ασικής Πολιτικής
Τµήµα Πιστοποίησης ∆ασικών Προϊόντων &∆ασοπονικών Μελετών
Τέρµα Αλκµάνος
Τ.Κ 11528 Ιλίσια Αθήνα
( Με ένα τεύχος µελέτης σε ηλεκτρονική µορφή)
2.∆ιεύθυνση ∆ασών Πρέβεζας
Λεωφόρος Ειρήνης 83
ΤΚ Πρέβεζα
( Με ένα τεύχος µελέτης)
3 κ. ∆ιονύσιο Λιναρδάτο
∆ασολόγο –Μελετητή
Στρατηγού Κατσιµήτρου
Τ.Κ 47100 Άρτα
( Με ένα αντίτυπο και την παράκληση
να ενηµερώσει τους συνιδ/τες)

Η εφημερίδα της ΠάργαςΙούνιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

ΠΑΡΓΑ LIVE WEB CAM

ΠΑΡΓΑ50 λεπτά ago

Λαϊκή Συσπείρωση Πάργας: Δια ζώσης να γίνονται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

COVID-191 ημέρα ago

Τι ισχύει από σήμερα για τη χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και χώρους εργασίας – Δημοσιεύθηκε η απόφαση.

ΠΑΡΓΑ2 ημέρες ago

Η Πάργα της νέας εποχής

ΠΑΡΓΑ4 ημέρες ago

Έρχεται καύσωνας με 43άρια

ΠΑΡΓΑ4 ημέρες ago

Βούλιαξε η Πάργα το τριήμερο Αγίου Πνεύματος.(Βίντεο)

ΠΑΡΓΑ7 ημέρες ago

15 δημοσιογράφους θα φιλοξενήσει ο δήμος Πάργας στα πλαίσια της τουριστικής προβολής της περιοχής

ΠΑΡΓΑ1 εβδομάδα ago

11προτάσεις από τον Δήμο Πάργας στο “Αντώνης Τρίτσης”

ΗΠΕΙΡΟΣ1 εβδομάδα ago

Ολιγοήμερη αναβολή στις πτήσεις από τη Σκανδιναβία

ΑΠΟΨΕΙΣ1 εβδομάδα ago

Η κυβέρνηση παίρνει κι άλλο VIP αεροσκάφος, γιατί τα 3 δεν μας φθάνουν!

COVID-191 εβδομάδα ago

AstraZeneca εμβόλιο δόση: Τι θα γίνει με τη δεύτερη δόση όσων εμβολιάστηκαν με AstraZeneca

ΠΑΡΓΑ1 έτος ago

Διακοπές στην Ελλάδα μετά τον Κορωνοϊό|Πρώτη η Κέρκυρα, 4η η Πάργα

ΠΑΡΓΑ1 έτος ago

Κώστας Μπάρκας: Όλη η παράκτια ζώνη, από την Πάργα έως το Ακρωτήρι του Αγίου Θωμά, είναι πλέον περιοχές που μπορούν να δοθούν άδειες για εξορύξεις

ΙΣΤΟΡΙΑ3 έτη ago

ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΟΥ Η ΣΗΜΑΙΑ… …έχει χρώμα βαυαρικό και στην άκρη χαραγμένο τον εγγλέζικο σταυρό

ΙΣΤΟΡΙΑ3 έτη ago

Σε ποιον ανήκει η φράση: «Γηράσκω αεί διδασκόμενος»;

ΠΑΡΓΑ2 έτη ago

Πάργα :24 χρόνια από την μεγάλη πλημμύρα (εικόνες)

ΠΑΡΓΑ3 έτη ago

Οι καταρράκτες της Πάργας από ψηλά

ΠΑΡΓΑ7 μήνες ago

«Χωρίς δισταγμό» Η νέα τηλεοπτική σειρά από την Καβάλα με γυρίσματα στην Πάργα

ΙΣΤΟΡΙΑ2 έτη ago

Σουλιώτες:Τα Αυστηρά Ήθη ,Η Πειθαρχία, Η Μπέσα Και Η Αγάπη Τους Για Την Ελευθερία..

ΠΑΡΓΑ2 έτη ago

Οι 51 καλύτερες παραλίες σε Πάργα & Σύβοτα σε ένα καταπληκτικό βίντεο

ΠΑΡΓΑ1 έτος ago

Σεισμός στην Πάργα: Θόλωσαν τα νερά του Αχέροντα – Τι υποστηρίζει ο Ευθύμης Λέκκας

ΔημοφιλήΑρέσει σε %d bloggers: