Connect with us

ΠΑΡΓΑ

Ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Πάργας σχετικά με ανακριβή δημοσιεύματα

Published

on

1) Η κυριότητα του ιδιωτικού δάσους Βαλανιδορράχης είναι πλήρως κατοχυρωμένη και μάλιστα με πρόσφατη απόφαση του Αρείου πάγου που αφορά όχι την ιδιοκτησία που είναι αναμφισβήτητη αλλά την ακρίβεια της έκτασης που είναι 2.206 στρέμματα.
2) Η συγκεκριμένη ξύλευση του δάσους (τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει άλλες δύο εγκεκριμένες ξυλεύσεις) είναι παρέμβαση που προστατεύει το δάσος και το περιβάλλον. Αντίθετα καταστροφή αποτελούσαν οι κατά καιρούς καταπατήσεις με εκχερσώσεις και άλλες ανεξέλεγκτες εκμεταλλεύσεις για ίδιον όφελος από τους δράστες αυτών των παράνομων πράξεων.  Όλοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητες αποφάσεις και εχουν αποβληθεί από τους χώρους του ιδιωτικού δάσους. Φαίνεται πως αυτά τα συμφέροντα εκπροσωπούν, κατά την εκτίμηση μας, όσοι υποκινούν τις σημερινές άδικες και συκοφαντικές αντιδράσεις.
3) Πριν την παρούσα ξύλευση έχουν προηγηθεί: α) Διαχειριστική Δασοπονική Μελέτη β) Έκθεση Ελέγχου από τη Διεύθυνση Δασών Πρέβεζας γ) Έγκριση από την Επιθεώρηση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας. Επιπλέον υπάρχει ανάρτηση στη Διαύγεια (ΑΔΑ:Ω7ΝΒΟΡ1Γ-ΨΗΔ) και επίσημη ενημέρωση του Δήμου Πάργας ήδη από τις 17 Ιανουαρίου 2019.
Αχιλλέας Δημάκος – Μαρίνα Τζάκου – Θοδωρής Βουρεκάς, συνιδιοκτήτες και μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του ιδιωτικού δάσους Βαλανιδορράχης.
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
Ιωάννινα 03-12-2018
Αριθµ. Πρωτ.: 198002

Τµήµα:
Ταχ. ∆/νση
∆ασικό
:Μ. Κοτοπούλη 62
Τ.Κ. 45445
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
: Μ. Τσιατούρα
: 26510 88054
: 26510 88059
mtsiatoura@apdhp-dm.gov.gr
ΠΡΟΣ:Όπως ο Πίνακας ∆ιανοµής
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
Email

ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆ιαχειριστικής Μελέτης του Ιδιωτικού ∆άσους Βαλανιδορράχης
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για τη ∆ιαχειριστική περίοδο
2018-2025 .
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ –∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 1 παραγρ. 2 του Νόµου 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «∆ιοίκηση,
Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 56 του
Ν4257/2014(ΦΕΚ 93 Α΄) και ισχύει σήµερα.
β. Των άρθρων 9 και 18 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α΄) «Κύρωση του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα, περί µεταβίβασης αρµοδιότητας των διοικητικών
οργάνων και εξουσιοδότησης προς υπογραφή.
γ. Του Ν.3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης–Πρόγραµµα Καλλικράτης» .
δ. Του Π.∆ 141/27-12-2010 «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-
∆υτικής Μακεδονίας».
ε .Του Π.∆ της 19-11-1928 « Περί διαχειρίσεως δασών ,κανονισµού κ.τ.λ» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ .Του Ν.∆. 86/69 “περί ∆ασικού κώδικα”.
η Του Ν. 998/79 “περί προστασίας των ∆ασών και ∆ασικών εν γένει εκτάσεων της
χώρας” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
2. Την αριθµ 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
/( Φ.Ε.Κ250/Υ.Ο ∆.∆./26-05-2017) µε την οποία διορίστηκε Συντονιστής της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας ο κ Μιχελάκης Βασίλειος
του Πολύκαρπου.
3.Την µε αριθµ.82395/1-06-2018 (ΦΕΚ2352/Β/20-06-2018) απόφαση τoυ Συντονιστή
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας “Μεταβίβαση

αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεωνκαι
εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής
Μακεδονίας» στον Προϊστάµενο τηςΓενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών & Αγροτικών
Υποθέσεων και στους Προϊστάµενους των Υπηρεσιών Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών &
Αγροτικών Υποθέσεων “.
4.Τηνέκθεση ελέγχου του ∆ασολόγου Αντώνη Κουριδάκη της ∆/νσης ∆ασών

Πρέβεζας.
5.Το αριθ 110877/18-07-2018 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Πρέβεζας όπου προτείνεται
η έγκριση της µελέτης .
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Εγκρίνουµε τη ∆ιαχειριστική Μελέτη του Ιδιωτικού ∆άσους Βαλανιδορράχης της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για τη ∆ιαχειριστική περίοδο 2018-2025 όπως
συντάχθηκε & ελέγχθηκε .
.
Μ.Ε.Σ.Α.∆.Η.-∆.Μ.
-Ο-
Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης
Τσουµάνης Αναστάσιος
∆ασολόγος
Πίνακας ∆ιανοµής
Υ 1.Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική Γραµµατεία Περιβάλλοντος
Γενική ∆/νση ∆ασών & ∆ασικού Περιβάλλοντος
∆/νση Προγραµµατισµού &∆ασικής Πολιτικής
Τµήµα Πιστοποίησης ∆ασικών Προϊόντων &∆ασοπονικών Μελετών
Τέρµα Αλκµάνος
Τ.Κ 11528 Ιλίσια Αθήνα
( Με ένα τεύχος µελέτης σε ηλεκτρονική µορφή)
2.∆ιεύθυνση ∆ασών Πρέβεζας
Λεωφόρος Ειρήνης 83
ΤΚ Πρέβεζα
( Με ένα τεύχος µελέτης)
3 κ. ∆ιονύσιο Λιναρδάτο
∆ασολόγο –Μελετητή
Στρατηγού Κατσιµήτρου
Τ.Κ 47100 Άρτα
( Με ένα αντίτυπο και την παράκληση
να ενηµερώσει τους συνιδ/τες)

Η ανάρτηση ή αναδημοσίευση ενός άρθρου ΔΕΝ συνεπάγεται και με την υιοθέτηση του περιεχομένου του από το "PARGA NEWS"

Η εφημερίδα της Πάργας

Η ανάρτηση ή αναδημοσίευση ενός άρθρου ΔΕΝ συνεπάγεται και με την υιοθέτηση του περιεχομένου του από το "PARGA NEWS"Νοέμβριος 2020
ΔΤΤΠΠΣΚ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

ΠΑΡΓΑ LIVE WEB CAM

ΠΑΡΓΑ8 ώρες ago

Τρία νέα έργα ξεκινούν στην Πάργα

ΦΑΝΑΡΙ1 ημέρα ago

Ανοικτή επιστολή Δήμου Πάργας προς την Περιφέρεια Ηπέιρου σχετικά με την ματαίωση της σύμβασης για την μελέτη του κόμβου Μεσοποτάμου – Παραμυθιάς

COVID-191 ημέρα ago

Ανακοίνωση για επιβεβαίωση θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού σε στρατιωτική μονάδα της Ηπείρου

ΠΑΡΓΑ1 ημέρα ago

Φθινοπωρινές εικόνες από την Πάργα

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ2 ημέρες ago

Κορωνοϊός: Εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα δεν έχουν πληρώσει κανένα από τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν (video)

ΠΑΡΓΑ4 ημέρες ago

Το πρώτο διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.800€ στον Δήμο Πάργας

ΠΑΡΓΑ4 ημέρες ago

Δήμος Πάργας: Συνεδρίασε το Τοπικό Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ5 ημέρες ago

Κρατική στήριξη 120 εκ. ευρώ στην Aegean ανακοίνωσε ο Στέλιος Πέτσας

ΑΠΟΨΕΙΣ6 ημέρες ago

Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως: Ανάγκη συμμόρφωσης όσων πίστεψαν ότι είναι υπεράνθρωποι και άτρωτοι

COVID-191 εβδομάδα ago

Κορονοϊός: Εικόνες-σοκ με πτώματα σε σακούλες στο νοσοκομείο Βόλου

Δημοφιλή

Αρέσει σε %d bloggers: