Connect with us

ΠΑΡΓΑ

Άκυρη κρίθηκε απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας – Στον… αέρα οι καταστηματάρχες

Published

on

Άκυρη κρίθηκε απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας – Στον… αέρα οι καταστηματάρχες

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με απόφασή της κρίνει άκυρη την αριθµ. 13/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάργας µε θέµα: «Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων επί της χερσαίας ζώνης λιµένα Πάργας» (διαβάστε το αναλυτικό ρεπορτάζ του atpreveza.gr ΕΔΩ), εντοπίζοντας σειρά παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας.

Το έγγραφο της απόφασης, το οποίο αναφέρει όσα δημοσιεύουμε παρακάτω, έφτασε στα γραφεία της έδρας του Ταμείου στο Καναλάκι και ουσιαστικά δημιουργεί σοβαρά θέματα στους καταστηματάρχες, αναφορικά με τα στέγαστρα και τα τραπεζοκαθίσματα.

Το έγγραφο αναφέρει αναλυτικά:

«Ακυρώνουµε την αριθµ. 13/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάργας µε θέµα «Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων επί της χερσαίας ζώνης λιµένα Πάργας», για παράβαση νόµου, καθ’ υπέρβαση της αρχής της νοµιµότητας και ειδικότερα

επειδή αντιβαίνει:

1) Την αριθµ. 2500/2009 απόφαση του ΣτΕ, µε την οποία ακυρώθηκαν α) η αριθµ. 608/10.04.2006 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία παραχωρήθηκε στο Λιµενικό Ταµείο Πρέβεζας το δικαίωµα απλής χρήσης και συγκεκριµένα για την τοποθέτηση σκιάστρων και β) η αριθµ. 71/19.04.2006 οικοδοµική άδεια του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Πολεοδοµικών Εφαρµογών της Ν.Α Πρέβεζας, για την κατασκευή κινητών στεγάστρων µπροστά από τα καταστήµατα στην παραλία της Πάργας και για τον «…πρόσθετο λόγο ότι…σε κοινόχρηστους χώρους, όπως είναι ο επίδικος, που υπάγεται στο κατά το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν.2971/2001 ειδικό καθεστώς της Χερσαίας Ζώνης λιµένων (βλ. σκέψη 15), επιπλέον δε επιτελεί λειτουργία κοινόχρηστου χώρου και στον πολεοδοµικό ιστό του οικισµού, απαγορεύεται η κατασκευή κατακόρυφων στηριγµάτων για κινητά προστεγάσµατα (βλ. σκέψη 14 της ανωτέρω απόφασης ΣτΕ)…».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/02 (ΦΕΚ Α 274/14-11-02) : Συµµόρφωση της ∆ιοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις…, «Το ∆ηµόσιο, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. ∆ικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούµενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συµµόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονοµικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει.” (Σχετ. και οι αριθµ. ∆ΟΑ/Φ.01/22133/23.8.2007 εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ∆∆Α & ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.3/οικ.31918/28.11.2008 του ΥΠ.ΕΣ., περί υποχρέωσης συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις).

Επιπρόσθετα:

1) Με το αριθµ. 203/04.03.2014 έγγραφό της, προς το ∆ηµοτικό Λιµενικό Πάργας, η Κτηµατική Υπηρεσίας Ν. Πρέβεζας ενηµερώνει:

α) ότι σε εκτέλεση της αριθµ. 2500/2009 απόφασης του ΣτΕ, έχει εκδώσει τα αριθµ. 198 έως 213/21.03.2001 πρωτόκολλα κατεδάφισης για δέκα έξι (16) αυθαίρετα σκίαστρα.

β) ότι για την τουριστική περίοδο 2014 οι επαγγελµατίες που έχουν προβεί σε αυθαίρετες καταλήψεις, δε θα λάβουν άδεια απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων.

2) Με το αριθµ. 4371/26.03.2014 έγγραφό του, το Λιµενικό Ταµείο Πάργας, ενηµερώνει την Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Πρέβεζας, µε την παράθεση καταλόγου, ότι τριάντα

δύο (32) επιχειρήσεις διατηρούν αυθαίρετες κατασκευές στη Χερσαία Ζώνη Λιµένα Πάργας.

3) α) Με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 2971/2001 ορίζεται ότι, «Οι χώροι και όλα τα εν γένει κτήµατα που περιλαµβάνονται στη ζώνη λιµένα είναι κοινόχρηστα δηµόσια κτήµατα και ανήκουν στο ∆ηµόσιο κατά κυριότητα, η χρήση όµως και η εκµετάλλευσή τους ανήκει στον οικείο φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα».

β) Με το άρθρο 27 του Ν.2971/2001 και ειδικότερα τις κάτωθι παραγράφους, ορίζονται τα

εξής:

1. Οι διατάξεις για την προστασία των δηµοσίων κτηµάτων, όπως ισχύουν κάθε φορά, έχουν εφαρµογή και στους χώρους της θαλάσσιας ζώνης λιµένα.

2. Τα πάσης φύσεως κτίσµατα και εν γένει κατασκευάσµατα, τα οποία έχουν ανεγερθεί ή θα ανεγερθούν χωρίς άδεια στον αιγιαλό ή την παραλία, µετά τον καθορισµό και τη συντέλεση των απαλλοτριώσεων των άρθρων 7 και 10 κατεδαφίζονται, ανεξάρτητα από το χρόνο ανέγερσής τους ή αν κατοικούνται ή άλλως πως χρησιµοποιούνται.

Εξαιρούνται κτίσµατα και κατασκευάσµατα που τελούν υπό την προστασία του Υπουργείου Πολιτισµού. Προς τούτο ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας εκδίδει πρωτόκολλο κατεδάφισης, το οποίο κοινοποιεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2717/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας», σε εκείνον που έχει ανεγείρει αυθαιρέτως, ο οποίος οφείλει εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση να κατεδαφίσει τα κτίσµατα και να άρει τα πάσης φύσεως κατασκευάσµατα από τον αιγιαλό ή την παραλία.

…..

8. Αίτηση προσωρινής ρύθµισης της νοµής ή κατοχής ή αίτηση αναστολής εκτέλεσης της κατεδάφισης, άρσης ή αποµάκρυνσης ενώπιον οποιουδήποτε ∆ιοικητικού ή Πολιτικού ∆ικαστηρίου ή άλλης Αρχής δεν επιτρέπεται.

9. Για έργα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 και έχουν γίνει πριν από την ισχύ του παρόντος νόµου στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα, χωρίς άδεια ή µε υπέρβαση αυτής, είναι δυνατόν µετά από αιτιολογηµένη κρίση της ∆ιοίκησης, να εκδοθεί γι’ αυτά η σχετική άδεια κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του παρόντος νόµου, εφόσον δεν παραβιάζονται οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας αυτής και υποβληθεί προς τούτο αίτηση στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ισχύ του παρόντος νόµου. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή του έργου, τοπογραφικό διάγραµµα 1:500, φωτογραφίες και χάρτη της ευρύτερης περιοχής µε την ακριβή θέση του έργου. Εντός περαιτέρω αποκλειστικής προθεσµίας ενός έτους απαιτείται, για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών επί της πιο πάνω αίτησης, η υποβολή των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από το άρθρο 14. Για τη νοµιµοποίηση των πιο πάνω έργων καταβάλλεται προηγουµένως η αποζηµίωση για την αυθαίρετη χρήση του αιγιαλού ή παραλίας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

10. Προκειµένου για έργα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 τα οποία έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα µέχρι την ισχύ του παρόντος νόµου από το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., η κατά την προηγούµενη παράγραφο αίτηση έκδοσης της σχετικής άδειας µπορεί να υποβληθεί µέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η αριθµ. 50/689/12.06.2013 Πράξη της Λιµενικής Επιτροπής µε την οποία αποφασίστηκε η κατάθεση αίτησης αδειοδότησης κατά το άρθρο 226 του Ν.4072/2012 των υφιστάµενων µη νόµιµων σκιάστρων εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιµένα Πάργας (αριθµ. 1 έως 16) του συνηµµένου Τοπογραφικού ∆ιαγράµµατος και η οποία υποβλήθηκε στην Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Πρέβεζας για αδειοδότηση των υφιστάµενων σκιάστρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 226 αυτού του νόµου: «Για τα έργα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2971/2001 (Α’187) και έχουν εκτελεσθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, από το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, η κατά τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 27 του ίδιου νόµου αίτηση έκδοσης σχετικής άδειας µπορεί να υποβληθεί έως 31.12.2013, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής για την έκδοσή της», ουδεµία επιρροή µπορεί να ασκήσει, ως προς την αναστολή υποχρέωσης της διοίκησης για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης του ΣτΕ, η οποία έκρινε τις εν λόγω κατασκευές ως µη νόµιµες, πέραν των προαναφεροµένων και για το πρόσθετο λόγο ότι η οποιαδήποτε αδειοδότηση, εκ των υστέρων, θα µπορούσε να εξεταστεί µε την προϋπόθεση της παρ.9 άρθρου 27 Ν.2971/2001 ότι «..δεν παραβιάζονται οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας αυτής και υποβληθεί προς τούτο αίτηση στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ισχύ του παρόντος νόµου…».

4) Το αριθµ. 29/06.02.2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Πρέβεζας της Περιφερειακής ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, προς το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάργας, µεταξύ άλλων (σελ. 3), µε το οποίο αναφέρει ότι «όσο διαρκεί η νοµιµοποίηση των έργων αυτών είναι αυτονόητο ότι δεν µπορούν να εκτελεσθούν τα ήδη εκδοθέντα πρωτόκολλα κατεδάφισης και ως εκ τούτου θα πρέπει να ανασταλεί η εκτέλεση αυτών (αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας) µέχρις ότου περατωθεί η διαδικασία της νοµιµοποίησης».

Από το ανωτέρω έγγραφο:

α) ∆εν προκύπτει, αν το Λιµενικό Ταµείο Πάργας σύµφωνα µε τα ανωτέρω, παρ. 9 του άρθρου 27 Ν.2971/2001, υπέβαλε αίτηση «…εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ισχύ του παρόντος νόµου…» ή από την παράταση έως 31.12.2013 του άρθρου 226 του Ν.4072/2012. Αίτηση συνοδευόµενη «…από τεχνική περιγραφή του έργου, τοπογραφικό διάγραµµα 1:500, φωτογραφίες και χάρτη της ευρύτερης περιοχής µε την ακριβή θέση του έργου. Εντός περαιτέρω αποκλειστικής προθεσµίας ενός έτους απαιτείται, για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών επί της πιο πάνω αίτησης, η υποβολή των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από το άρθρο 14. Για τη νοµιµοποίηση των πιο πάνω έργων καταβάλλεται προηγουµένως η αποζηµίωση για την αυθαίρετη χρήση του αιγιαλού ή παραλίας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις…».

β) ∆εν προκύπτει νόµιµα δυνατότητα παραχώρησης απλής χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη λιµένα, στην οποία υφίστανται µη νόµιµες κατασκευές, για τις οποίες σε εφαρµογή της ανωτέρω απόφασης του ΣτΕ έχουν εκδοθεί πρωτόκολλα κατεδάφισης και ανεξάρτητα αν το Λιµενικό Ταµείο υπέβαλε αίτηση αδειοδότησης. Επιπρόσθετα, σύµφωνα:

ι) µε την αριθµ. 8321.6/01/12/12.03.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, «Οδηγίες για την εκµετάλλευση της Ζώνης Λιµένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης των χώρων αυτής», κεφ. III)

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ, «…Ιδιαιτέρως επισηµαίνουµε ότι παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρου της Ζώνης Λιµένα σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα επί παράνοµων έργων, για τα οποία εφαρµογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 27 & 29 του ν. 2971/2001 δεν επιτρέπονται. Ο αρµόδιος φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα δύναται να προβεί σε παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης χώρου της Ζώνης Λιµένα, εφόσον προηγουµένως γίνει άρση όλων των αυθαιρεσιών καθώς τέτοια παραχώρηση αποτελεί “επιβράβευση” της παραβατικής συµπεριφοράς και δε συµβάλλει στην αποτελεσµατική προστασία του ∆ηµόσιου χώρου και των παράκτιων περιοχών…».

ιι) Με ανάλογη εφαρµογή της αριθµ. ∆∆Π0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 ΚΥΑ, «Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθµού», άρθρο 4 παρ. δ΄, σύµφωνα µε την οποία εξαιρούνται από την παραχώρηση του άρθρου 1 (Παραχώρηση δικαιώµατος απλής χρήσης), οι κοινόχρηστοι χώροι, όταν έχουν εκτελεσθεί σε αυτούς έργα άνευ αδείας του Ν. 2971/2001 ή καθ’ υπέρβαση αυτής».

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 εντός ενός (1) µηνός από την έκδοση ή την κοινοποίησή της.

 

Π.Τ.

Πηγή 

Η εφημεριδα της Παργας

July 2024
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

ΠΑΡΓΑ LIVE WEB CAM

ΠΑΡΓΑ1 day ago

Η Αγαπηδάκη «άδειασε» τον Βαρτζόπουλο για το ΚΥ Πάργας: «Μίλησε ως πολιτικός, όχι ως υπουργός!»

Δημος Παργας2 days ago

Εμπρησμός στο Καναλάκι: Άμεση Παρέμβαση της Πυροσβεστικής με Στήριξη του Δήμου Πάργας

ΠΑΡΓΑ2 days ago

Νέος Θεματικός Ελαιώνας και Βελτιώσεις στη Χερσαία Ζώνη της Πάργας

ΠΑΡΓΑ2 days ago

Κώστας Μπάρκας: « Σήμερα στις 10 πμ η συζήτηση στη Βουλή για την υποστελέχωση των Κέντρων Υγείας του νομού Πρέβεζας και αν θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα στέγασης με ιατρικές κατοικίες »

ΕΡΕΥΝΕΣ3 days ago

Οι μισοί Έλληνες δεν θα κάνουν φέτος διακοπές

ΠΑΡΓΑ4 days ago

Πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Πάργα , επί της Σπ. Λιβαδά – Ανακαινίστηκε και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση

μπροστά Κρυονέρι Πάργα
ΠΑΡΓΑ5 days ago

«Έβρεξε» πρόστιμα στις παραλίες Κρυονερίου και Βάλτου του Δήμου Πάργας

ΕΡΕΥΝΕΣ1 week ago

«Καρφώνει» ο ένας την παράλια του άλλου στο MyCoast

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ2 weeks ago

Ερχονται αυξήσεις φωτιά στο ηλεκτρικό ρεύμα τον Ιούλιο

Καναλλακι2 weeks ago

Εντοπίστηκε νεκρός ο 61χρονος, πρώην Δήμαρχος της Πάργας

ΠΑΡΓΑ1 year ago

Πάργα: «Με κάλεσε κλαίγοντας η μητέρα του» – Νέες αποκαλύψεις για τον ξυλοδαρμό 20χρονου επειδή ζήτησε τα δεδουλευμένα του

ΠΑΡΓΑ1 year ago

Πάργα: «Κανείς δεν χτύπησε το παιδί» λέει ο εργοδότης για καταγγελία ξυλοδαρμού εργαζόμενου με τσουγκράνα

valtos beach with and umbrellas
ΠΑΡΓΑ1 year ago

Με τσουγκράνα χτύπησαν εργαζόμενο σε beach bar στην Πάργα !

ΠΑΡΓΑ1 year ago

Μητσοτάκης από την Πάργα: Έρχεται κύμα μεγάλων επενδύσεων

ΠΑΡΓΑ2 years ago

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάργα με θύμα 71χρονο

ΠΑΡΓΑ1 year ago

Έλσα Υφαντή : «Πολλοί εργοδότες νομίζουν πλέον πως τους ανήκει κάθε κόκκος άμμου αλλά και ο αέρας που αναπνέουμε»

ΠΑΡΓΑ1 year ago

Αντιπρ. Συλλόγου Εστίασης Πάργας: Ευελπιστούμε οι επαγγελματίες να χαμογελάσουμε στο τέλος του καλοκαιριού (βίντεο)

ΠΑΡΓΑ1 year ago

Πάργα: «Βιώνει μετατραυματικό σοκ» Τι λέει η μητέρα του 20χρονου εργαζομένου που ξυλοκοπήθηκε

ΠΑΡΓΑ12 months ago

Πάργα: Σκάφος χτύπησε 13χρονη που έκανε SUP

ΠΑΡΓΑ1 year ago

Ενημερωτικό video για την ευαισθητοποίηση των δημοτών

ΠΑΡΓΑ2 days ago

Νέος Θεματικός Ελαιώνας και Βελτιώσεις στη Χερσαία Ζώνη της Πάργας

Ο Αχιλλέας Δημάκος, Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Πάργας, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του θεματικού ελαιώνα με τη συμβολή τοπικών οικογενειών. Ευχαρίστησε...

ΠΑΡΓΑ4 days ago

Πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Πάργα , επί της Σπ. Λιβαδά – Ανακαινίστηκε και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση

Πρόκειται για το πρακτορείο ΟΠΑΠ που λειτουργεί πλέον υπό τη διεύθυνση,  της Quinte Στο κατάστημα έχει γίνει πλήρης ανακαίνιση, ενώ...

μπροστά Κρυονέρι Πάργα μπροστά Κρυονέρι Πάργα
ΠΑΡΓΑ5 days ago

«Έβρεξε» πρόστιμα στις παραλίες Κρυονερίου και Βάλτου του Δήμου Πάργας

Εκτεταμένους ελέγχους σε 14 παραλίες σε όλη την χώρα, που συγκέντρωσαν τις περισσότερες καταγγελίες πολιτών, πραγματοποίησαν οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας...

ΕΡΕΥΝΕΣ1 week ago

«Καρφώνει» ο ένας την παράλια του άλλου στο MyCoast

Ο πόλεμος της παραλίας και… της καταγγελίας έχει ανάψει για τα καλά εν μέσω καλοκαιριού και το κάρφωμα πάει σύννεφο...

ΠΑΡΓΑ4 weeks ago

Σεισμική δόνηση 15 χλμ Βορειοανατολικά της Πάργας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 19/06 15:10, 15 χλμ ΒΑ από Πάργα Το εστιακό βάθος του σεισμού...

Δημος Παργας4 weeks ago

Προσβάσιμες Κερκίδες και Σύγχρονες Προδιαγραφές στο Δημοτικό Στάδιο Πάργας

Ένα σημαντικό έργο για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων ολοκληρώνετε στο Δημοτικό Στάδιο Πάργας με την κατασκευή νέων κερκίδων και...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ