Ο Δήμαρχος Πάργας Αντώνης Νάστας όρισε τον Πέτρο Κόκκορη, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, για τη Δημοτική Ενότητα Πάργας, του Δήμου Πάργας, με θητεία από, 05-04-2018 μέχρι 31-08-2019, και του μεταβιβάζει τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες:

-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και βιολογικού καθαρισμού, που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.

-Έχει την ευθύνη του συντονισμού των συνεργείων ύδρευσης, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. -Έχει την ευθύνη της προστασίας της αξιοποίησης και της εκμετάλλευσης της δημοτικής περιουσίας, κινητής και ακίνητης, και των κοινόχρηστων χώρων, στην δημοτική ενότητα.

-Έχει την ευθύνη σε θέματα αδέσποτων ζώων και ανεπιτήρητων παραγωγικών.

Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, και σχετίζονται με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.

Θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους, στα πλαίσια των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.

– Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητες ασκεί ο άλλος Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας, Γεράσιμος Πασχοδήμας.