Στις 16 Μαίου δημοπρατείται η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου του Δήμου Πάργας, εργο το οποίο υλοποιεί η Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο προυπολογισμός του ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει τις υποδομές σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ηπείρου.

Αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου, αποτελούν τα έργα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών Λούτσας και Παραλίας Λούτσας προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) τ. Δήμου Ζαλόγγου.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται:
-η εκπόνηση κάθε είδους συμπληρωματικών μελετών και ερευνών, σύμφωνα με τους όρους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

-την κατασκευή του συνόλου των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Μελέτη.

-το συνολικό μήκος των αγωγών ακαθάρτων βαρύτητας, οι οποίοι θα κατασκευασθούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας δομημένου τοιχώματος, ανέρχεται σε 7.444 m, ενώ τα φρεάτια επίσκεψης ανέρχονται σε 233 τεμάχια.

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα κατασκευασθούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΠΕ 3ης γενιάς ονομαστικής πίεσης 10 atm και θα έχουν μήκος 2.830 m.

Στο αντικείμενο του έργου προβλέπεται η κατασκευή 400 αναμονών για τις ιδιωτικές συνδέσεις ακαθάρτων.
Για την κάλυψη των αναγκών του οικισμού προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων αντλιοστασίων ακαθάρτων (ΑΛ1, ΑΛ2, ΑΒ1 και ΑΒ2).

Πηγή