Στο Δήμο Πάργας θα προσληφθούν 15 νέοι εποχικοί υπάλληλοι.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα εργαστούν:

ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Εργων Υποδομής)

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου

ΔΕ Χειριστών JcB

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 9 και ΥΕ Εργατών Υδρευσης

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται
στο τηλ.: 2684360316.

http://www.e-typos.com/content/entheta_pdf/11HIRE.pdf