Εκπόνηση μελέτης τοποθέτησης πλωτών εξεδρών
στις παραλίες Βάλτος , Λίχνος, Σαρακίνηκο.

… Το Δημοτικό Συμβούλιο … Αποφασίζει ομόφωνα.
1. Να προβεί ο Δήμος Πάργας στην τοποθέτηση πλωτών εξεδρών στους οικισμούς Λίχνος – Βάλτος- Σαρακίνικο – σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  ́ΦΕΚ345/τεύχος Β / 26-03-2003
2. Να γίνει έκθεση επιθεώρησης των πλωτών εξεδρών στις Λίχνος Βάλτος – Σαρακήνικο – σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πάργας να καταθέσει τον φάκελο που θα περιέχει όλα τα πλήρη δικαιολογητικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμ. 34/2015
Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Διαβάστε το απόσπασμα από τα πρακτικό εδώ.
Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα   diavgeia.gov.grpargaweb.blogspot.gr