Εγκρίθηκε πίστωση ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ 10.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της
πίστωσης του προυπολογισμού εξόδων με ΚΑ 70-6495.001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας,οικονομικού έτους 2018 για την Δαπάνες
Περισυλλογής και πρώτων βοηθειών Αδεσποτων Ζώων